ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ជនបទ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ឃ.អ.អ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Takeo District Tram Kak Commune Angk Ta Saom
Addres ខ្នាទៃ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 016  378  786
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO