ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរដើម្បីសុខភាព និងសិល្បៈ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ ខ ស ស English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Chak Angrae Leu
Addres St 2 ព្រែកតាគង់ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  972  252
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO