ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្តីសង្ឃឹមថ្មីបាត់ដំបង English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ស.ថ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Battambang District Moung Ruessei Commune Moung
Addres តាតុក២ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 011  449  255
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO