ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្មេងកំព្រា និងសង្គ្រោះចាស់ជរា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ច.ជ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres ទួលគោក Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092  803  795
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO