ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្រុមសហការដើម្បីជួយ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ ក ស ជ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Prampir Meakkakra Commune Ou Ruessei Buon
Addres St ព្រះមុនីវង្ស CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  836  522
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO