ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្តីសង្ឃឹមស្ត្រី និងយុវជន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ហូបវេ English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kampong Thom District Stueng Saen Commune Kampong Thum
Addres St នារីក្លាហាន CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012  609  698
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO