ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អន្តរជាតិជួយកុមារផ្នែក សិក្សាធិការ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អាយស៊ីអី English Acronym ICE NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Boeng Keng Kang Muoy
Addres មហវាថិព្រីះនរោត្តម CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO