ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ជ.ប.វ. English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Chrouy Changva
Addres # 6ៅ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO