ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សាមគ្គីខ្មែរដើម្បីជនពិការ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ស.ខ.ជ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Phsar Thmei Pir
Addres # 128 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO