ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សភាសហជាតិព័ន្ធចាម-កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ស.ជ.ច. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Preaek Pra
Addres # 369 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO