ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សុខភាព សិក្សាធិការ និងការ ផ្សព្វផ្សាយដល់សង្គមមនុស្សរបស English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.ស.ក.ស English Acronym NGO Status Not Reported
Province Siemreap District Siem Reab Commune Svay Dangkum
Addres Group 1 ស្ទឹងថ្មី Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO