ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name វិទ្យាស្ថានសហព័ន្ធ អព្យាក្រឹតសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym UNDC NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Stueng Meanchey
Addres មានជ័យ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO