ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសិល្បៈសូនរូបមរតកអង្គរ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Battambang District Sangkae Commune Anlong Vil
Addres ក្រុមទី 1Villageអន្លង់វិល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 092 257 008 /012 366 038
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO