ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជីវៈចំរុះ និងបរិស្ថាន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ទពជប English Acronym NGO Status Active
Province Kandal District Khsach Kandal Commune Preaek Ta Meak
Addres Village ស្វាយAត់កណ្តាល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 669 006
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO