ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គ្រីស្ទានកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kandal District Ponhea Lueu Commune Tumnob Thum
Addres House69ក្រុមទី1 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO