ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ជនបទប្រឆាំងខេត្តកណ្តាល English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kandal District Ponhea Lueu Commune Chhveang
Addres Village ព្រៃគោល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO