ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជំរុំកុមារដែលម៉ុនកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ម.ជ.ក.ម.ជ English Acronym FIDMC NGO Status Active
Province Banteay Meanchey District NO Commune NO
Addres Villageសាលាឆេះ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 662 624/012 220 174
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO