ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សាមគមអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារគូលេន English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស អ ក​ គ English Acronym NGO Status Inactive
Province Preah Vihear District NO Commune NO
Addres Villageក្តាក់ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 238 585/099 949 431
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO