ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ាយភូមិយ៉ាសម English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Inactive
Province Ratanakiri District Bar Kaev Commune La Minh
Addres N/A CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 097 33 93 400/088 65 997 28
Email N/A Website N/A Last Update 2014-01-15 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO