ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគម៍លើកស្ទួយសហគ្រាសខ្ខាតតូច និងមធ្យុមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Cham District NO Commune NO
Addres stផ្លូវជាតិលេខ5 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO