ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមអភិវឌ្ឍន៍លើកស្ទួយសេដ្ធកិច្ចគ្រួសារខ្មែរ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kandal District NO Commune NO
Addres Villageខ្ចៅ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO