ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខេត្តកណ្តាល English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Kandal District NO Commune NO
Addres Villageស្លែងដីដុះ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 676 616
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO