ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមពុទ្ធមណ្ឌលសាសនាដូនជីតាជី និងកុមារកំព្រាព្រឹទ្ធាចារ្យ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ព.ដ.ក English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Kandal District Ponhea Lueu Commune Phsar Daek
Addres Villageភ្នំ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2014-04-07 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO