ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមន៍អ្នកទ្រទ្រង់អរិយធម៌មហានគរ English Name NGO Type Unregistered CSO
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Battambang District Thma Koul Commune Ta Pung
Addres Villageព្នៅ CCC member Non CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel N/A
Email Website N/A Last Update 2017-02-20 11:55:41
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email H.Q Country NGO LOGO your LOGO