ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទ្រទ្រង់ទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Banteay Meanchey District Krong Paoy Paet Commune Paoy Paet
Addres Village ក្បាលស្ពាន CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel N/A
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO