ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មអ៊ូស៊ីកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Sihanoukville District Prey Nob Commune Bet Trang
Addres Village ពូធឿង CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 901 662
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO