ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមន៍មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ័ភាសាអាឡឺម៉ង់ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ម.ទ.ភ English Acronym NGO Status Active
Province Siemreap District Siem Reab Commune Svay Dangkum
Addres House 433 Village តាភុល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 752 299/012 843 809
Email sophal-sou@online-de Website sophal-sou@online-de Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO