ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស អ ក ក English Acronym NGO Status Inactive
Province Siemreap District Chi Kraeng Commune Kampong Kdei
Addres House 66 st លំ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 092 444 489
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO