ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមសហគមន៍លុបបំ បាត់ភាពអវិជ្ជាឆ្ពោះអភិវឌ្ឍន៍ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស ល ជ ឆ English Acronym EIDC NGO Status Active
Province Siemreap District Siem Reab Commune Sla Kram
Addres Village មណ្ឌល៣ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 017 368 291/012 919 756
Email N/A Website N/A Last Update 2014-01-15 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO