ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Cambodia Technical ក្រុមបច្ចេកទេសកម្ពុជា CT ក.ប.ក Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village ទី6
2 Cambodia Television Association ទូរទស្សកម្ពុជា CTVA ស.ទ.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak House 62 st ព្រះមុនីវង្ស
3 Cambodia Tour and Transport Development Association ទេសចរណ៍ និងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជា CTTDA Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village ប៉ាលិល័យ្យ
4 Cambodia Tourist Guide Association សមាគមន៍មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ផ្ទះ 311, ក្រុម 9, ភូមិមណ្ឌល1
5 Cambodia Vietnam Laos Association for Economin Cooperation for Development អភិវឌ្ឍន៍សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាវៀតណាម CAVILAED Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 175 st 288
6 Cambodia Volunteer for Community Development ខ្មែរស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ CVCD Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei #4 St. 32B
7 Cambodia Volunteer Foundation មូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ម.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #22, St.24BT
8 Cambodia Volunteer Network NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
9 Cambodia Woman for Peace and Development នារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ CWPD ន.ក.ស. Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #128D9-D10, St. Sothearos
10 Cambodia Women Development Agency អភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តីកម្ពុជា CWDA Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #19 St. 242
11 Cambodia Women Entrepreneurs Association សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា CWEA ស.ស.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Phnom Penh Center, Room 486, 4th Floor, Building H
12 Cambodia Young Man's Christian Volunteer Association សមាគមយុវជនគ្រឹស្ទានស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា Cambodia Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #26០D St. 138
13 Cambodia Youth Development អភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា CYD Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #14បេ St. 418
14 Cambodia's Children Make Abaven Association សមាគមន៍បង្កើតឋានសួគ៍កុមារ CCMHA ស.ប.ស.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir House 154 st 369
15 Cambodia's Poor Children Education Organization បណ្តុះបណ្តាលកុមារក្រីក្រកម្ពុជា CPCEO N/A Siemreap Siem Reab Svay Dangkum House 329 Village sala konseng
16 Cambodia-Okinawa Friendship Association សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា អូគីណាវ៉ា COFA ស.ម.ក.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #35, Street.204
17 Cambodian Acid Survivors Charity ជួយជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារអាស៊ីដ CASC N/A Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva គៀនឃ្លំាង st ជាតិ6អា
18 Cambodian Agricultural Development Association អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា CADA អ ស ក ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House ០៩st 25
19 Cambodian Agricultural Resource Development Association សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ធនធានកសិកម្មកម្ពុជា CARDA ស.អ.ធ.ក.ក Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor House 43E1 st 220
20 Cambodian Alliance Combat HIV/AID សម្ព័ន្ធប្រជាជនកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ CACHA កាចា Phnom Penh Dangkao Kakab Village ត្រពាំងល្វា
21 Cambodian Animals Protection Association សមាគមការពារសត្វនៅកម្ពុជា CAPA ស.ក.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Nirouth ភូមិ កោះនរា House113
22 Cambodian Association Development សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CAD Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ផ្ទះ៣៨៤ ផ្លូវ ៣៧១ (សរឡា)
23 Cambodian Association Radiological of Technology អ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្តកម្ពុជា CART ស អ វ ក Kampong Thom Stoung Kampong Chen Cheung Village ត្នោត
24 Cambodian Buddhist Children funce Association សមាគមមូលនិធិកុមារព្រះពុទ្ធសាសនា CBCFA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #78 St. 2០4
25 Cambodian Building Organization អង្គការស្ថាបនាកម្ពុជា CBO អ​.ស.​ក Battambang Sangkae Ou Dambang Muoy House 41 Group 3 Okjay village
26 Cambodian Center for Human Rights មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធមនុស្សកម្ពុជា CCHR ម.ស.ម.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 798 St.99
27 Cambodian Center for Humanity and Self Reliant មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សធម៌កម្ពុជា ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃឹម CCHSR Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 1០ st 271
28 Cambodian Center for Independent Media មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ម.​ ក. ប. រ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #14A St. 392
29 Cambodian Center of Mediation មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសម្រុះសម្រួល CCM Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak 69 Samdach Sothearos Blvd
30 Cambodian Children Against Starvation and Children's Association កុមារកម្ពុជាប្រឆាំងទុរភិក្សានិងហឹង្សា CCASVA ស៊ីកាស្វា Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #32 St. 774
31 Cambodian Children Sanctaury មជ្ឈមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមកុមារអង្គរ CCS N/A Siemreap Siem Reab Svay Dangkum National Road N. 6Village krous
32 Cambodian Children Trusts ទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា CCT ទ.ក.ទ Battambang Battambang Svay Pao Village កំពង់ក្របី
33 Cambodian Children's Fund អង្គការមូលនីធិកុមារកម្ពុជា CCF Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #222 St. 6BT ភូមិចំរើនផល
34 Cambodian Children's House of Peace ផ្ទះកុមារសន្តិភាពកម្ពុជា CCHP ផ.ក.ស.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram #0021, Phum Mondul 3
35 Cambodian Children's Painting Project គ្រឹះស្ថានអប់រំនិងកម្មវិធីគំនូរកុមារកម្ពុជា CCPP អ.ក.គ.ក Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Serendipity (St.), Group 7, Village 4, Sangkat 4
36 Cambodian Childrens Advocay Foundation មូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា CCAF Phnom Penh Pur SenChey Kakab # 225, Street 2001, Paprak Khang Tbong Village
37 Cambodian Christian Enpetreneur nextwork បណ្តាញសហគ្រិនគ្រឹស្ទបរិស័ទកម្ពុជា CCEN Phnom Penh Not Selected Not Selected House217
38 Cambodian Christian Protestant Community គ្រីស្ទបរិស័ទគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់កម្ពុជា CCPC ស គ ប ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #246CE0 St. ត្រសក់ផ្អែម
39 Cambodian Church Association for Development សមាគមន៍ក្រុមជំនុំកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CCAD ស.ក.ក.អ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu House 37 st ជាតិ2
40 Cambodian Churches Association គ្រឹស្តបរិស័ទកម្ពុជា CCA ស គ ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae Village ទួលគោក
41 Cambodian Civil Society Partnership អង្គការភាពជាដៃគូសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា CCSP Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak # 27, 2nd floor, Building D, Department of Municipal, Sangkat Administration Affairs (Ministry of Interior), Norodom Bld
42 Cambodian Civil Society Working Group on ASEAN NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
43 Cambodian Community Development Foundation Organization មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កម្ពុជា CCDF មិនចាំ Phnom Penh Not Selected Not Selected ទួលសង្កែ
44 Cambodian Community Development Kratie អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កម្ពុជា CCD ស៊ី.ស៊ី.ឌី Kratie Kracheh Ou Ruessei នៅវត្តព្រៃឆ្លាក់
45 Cambodian Community of Woman Living HIV/AID សហគមន៍ស្រ្តីផ្ទុកមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍កម្ពជា CCW ស.ស.ផ.ម Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #11 Bloc D
46 Cambodian Community Savings Federation សមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍សន្សំប្រាក់កម្ពុជា CCSF Battambang Battambang Rotanak #99 Gr.#04, Romchek 5
47 Cambodian Consumer Association សមាគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា CCASSO Kandal Not Selected Not Selected House421
48 Cambodian Cooperation Development Organization កម្ពុជារួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ CCDO Kandal Ponhea Lueu Preaek Pnov House 5 st ជាតិ5
49 Cambodian Cooperation Organization for Development CCOD Not Selected Not Selected Not Selected
50 Cambodian Craft Cooperation សម្ព័ន្ធសិប្បកម្មកម្ពុជា Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #21C. St.371
51 Cambodian Czech Association for Mommerce and Industry ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាធេក CCAI Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Village ឬស្សី.
52 Cambodian Defenders Project ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP ស៊ី.ឌី.ភី Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #1LEo St. 450
53 Cambodian Dental Association សមាគមទន្តពេទ្យកម្ពុជា CDA Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir
54 Cambodian Development Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #35A
55 Cambodian Development Mission for Disability អង្គការស៊ីឌីអិមឌី CDMD Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #43 Wat Sarawoan, St. 178
56 Cambodian Diabetes Assocation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
57 Cambodian Diabetes Association សមាគមជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា CDA ស.ជ.ទ.ផ. Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #4, Street 55
58 Cambodian Diabetes Center មណ្ឌលថែទាំសុខភាពទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជា CDC Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva #72B St. 1CW
59 Cambodian Disabled People’s Organization អង្គការជនពិការកម្ពុជា CDPO អ.ព.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak វត្តថាន់ មហាវិថីព្រះនរោត្តម
60 Cambodian Economic Association សមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា CEA សស ក Phnom Penh Not Selected Not Selected Room 225, Building A, Phnom Penh Centre, Corner St. 274 & 3
61 Cambodian Entrepreneur Development អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនកម្ពុជា CED អ.អ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #28 A, Street Beay Tung
62 Cambodian Family Economic Organization អង្គការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកម្ពុជា CFEO Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #64, St.k4a, slaeng rorlerng village
63 Cambodian Farmer Economic Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកសិករកម្ពុជា CFED អ.ស.ក.ក Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Chek Village jom bok
64 Cambodian Farmers' Association Federation for Agriculture សហព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម CAMFAD Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Prey Chhlak Nationalroad no.1, rop ko village
65 Cambodian Food and Service Workers Federation សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្មកម្ពុជា CFSWF Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #216AB, Street Lum 271BIS
66 Cambodian for Living and Training កម្ពុជាសំរាប់ការរស់នៅនិងការអប់រំ COLT Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #9E St. 3BT
67 Cambodian for Resource Revenue Transparency សម័្ពន្ធភាពកម្ពុជា ដើម្បីតម្លាភាពចំណូលធនធាន CRRT Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir Youth Resources Development Program (YRDP) #93, St. 590
68 Cambodian Handicraft Association for Landmine and Polio Disabled សមាគមសិប្បកម្មកម្ពុជាសំរាប់ជនពិការដោយគ្រាប់មីន និងជនប៉ូលីយូ CHA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #28, Street 330
69 Cambodian Health Committee គណៈកម្មាធិការសុខភាពដើម្បីកម្ពុជា CHC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #17 St. 618
70 Cambodian Hemophilia Association សមាគមជំងឺហេម៉ូហ្វីលាកម្ពុជា CHA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #100 មហាវិថីសហ័ពន្ធរុស្សី St. 110 មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
71 Cambodian Higher Education Association សាលាគ្រឹះស្ទានឩត្តមសិក្សាកម្ពុជា CHEA ស គ ឩ ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek
72 Cambodian HIV/AIDS Education and Care អង្គការកម្ពុជាអប់រំ និង ថែទាំជំងឺអេដស៌ CHEC ឆេក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang # 163G St. 230
73 Cambodian Hope Association សមាគមក្តីសង្ឃឹមនៃពលរដ្ឋខ្មែរ CHA ស.ក.ព Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 32 st 83
74 Cambodian Hope Organization កម្ពុជានៃក្តីសង្ឃឹម CHO Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet House 168អា st 5
75 Cambodian Human Resource Development អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សកម្ពុជា CHRD អ.ធ.ម.ក Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay Kampong Svay Village
76 Cambodian Human Resource Development អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា CHRD Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay Kampong Svay
77 Cambodian Human Right and Development Association ការពារសិទ្ធិមនុស្ស ADHOC អាដហុក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang House ៣ St១៥៨
78 Cambodian Human Rights Action Committee អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CHRAC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #9Eo Street 330
79 Cambodian Independent Farmersa Association សមាគមឯករាជ្យកសិករកម្ពុជា CIFA ស.ឯ.ក.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak # 162E1, Sothearos Road
80 Cambodian Independent Teachers Association គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ CITA ស គ ក ឯ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #54Eo, St. 95
81 Cambodian Institute for Development and Human Right វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស CIDH Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #30, St.57
82 Cambodian Institute for Governance and Development វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីអភិបាលកិច្ច CIGD វ គ អ អ Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev #331 St. 161
83 Cambodian Institute for Research Rural Development អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ និងសង្គ្រោះអន្តរជាតិ CIRD អ.អ.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 557 Street 450
84 Cambodian Interprise Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសកម្ពុជា CIDO Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 19F.St 101.Village ត្រពាំងឈូក.
85 Cambodian Islamic Developed Community អភិវឌ្ឍន៍សាសនាអីស្លាមកម្ពុជា CIDC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #16A St. 6០8
86 Cambodian Islamic Youth Association សមាគមយុវជនឥស្លាមកម្ពុជា CIYA ស.យ.ឥ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #16, Street.63
87 Cambodian Kid Foundation មូលដ្ធានគ្រឹះកុមារកម្ពុជា CKF Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 6 st 514
88 Cambodian Labour Organization ការងារកម្ពុជា CLO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #425, St.118
89 Cambodian League for The Promotion and Defense of Human Rights សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន LICADHO លីកាដូ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #16 St. 99
90 Cambodian Librarians and Documentalists Association សមាគមបណ្ណារក្ស និងឯកសារវិទូកម្ពុជា ABDC ស.ប.ឯ.ក Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Street 92
91 Cambodian Living Arts សិល្បៈខ្មែរអមតៈ CLA សខអ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #128G9 មហាវិថី សុធារស
92 Cambodian Mental Health the Nurse Association អ្នកថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តកម្ពុជា CMHNA ស​ ថ ច ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀត
93 Cambodian Methodist Council Phnom Penh Not Selected Not Selected #311
94 Cambodian Midwives Association សមាគមឆ្មបកម្ពុជា CMA ស.ឆ.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected National Maternal and Child Health Center Phnom Penh
95 Cambodian Ministries for Christ International កិច្ចការខ្មែរបំរើព្រះគ្រីស្ទ CMC N/A Siemreap Siem Reab Chreav Village bos krolanh
96 Cambodian Muslim Children's Association សមាគមកុមារមុស្លីមកម្ពុជា CMCA ស.ក.ម.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang No.57Eo, St 336
97 Cambodian Muslim Student Association សមាគមនិស្សិតមូស្លីមកម្ពុជា CAMSA Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #02, Street.10m, along Mong Rithy Road, Borey Piphup Thmey La Sen Sok
98 Cambodian NGO Capacity Building Network បណ្តាញពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការស្រុក CNCBN ប.ព.ស.អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #281 St. 456
99 Cambodian NPFP Development Organization អភិវឌ្ឍន៍អនុផលព្រៃឈើកម្ពុជា Cando អ.អ.ក Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 2
100 Cambodian Organization for Assistance to Families and Widows សង្រ្គោះនិងស្រ្តីមេម៉ាយកម្ពុជា CAAFW Banteay Meanchey Not Selected Not Selected House445
101 Cambodian organization for children and development កម្ពុជាដើម្បីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ COCD អ.ក.កអ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #34 St. 480
102 Cambodian Organization for Research Development and Education កម្ពុជាដើម្បីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍និងអប់រំ CORDE Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក4
103 Cambodian Organization for Woman Support អង្គការទ្រទ្រង់ស្រ្តីខ្មែរខេត្តកំពង់ធំ COWS ទ.ស.ខ Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla #26, St. Domrey Chornkla
104 Cambodian Orphan Family Center មជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារកុមារកំព្រាកម្ពុជា COFO អ.ម.គ.ក Siemreap Not Selected Not Selected House61
105 Cambodian Outreach Project Phnom Penh Not Selected Not Selected #6
106 Cambodian People Living With HIV AIDS network បណ្តាញអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ CPNT ប អ អ ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #84 St. 6០6
107 Cambodian People Living With HIV AIDS network បណ្តាញអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ក្នុងព្រះរា CPN+ ប អ អ ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 84st 606
108 Cambodian People's Development Association សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនកម្ពុជា Phnom Penh Dangkao Chaom Chau #384 ​ផ្លូវ 371(ផ្លូវសាឡា)
109 Cambodian Photographers Association សមាគមអ្នកថតរូបកម្ពុជា CPA ស ថ ក Phnom Penh Not Selected Not Selected
110 Cambodian Poor Children Support Organization ទ្រទ្រង់កុមារក្រីក្រកម្ពុជា CPCSO អ.ទ.ក.ក Siemreap Siem Reab Chreav Village Tachek
111 Cambodian Population Community ប្រជាពលរដ្ធកម្ពុជា CPC ស.ប.ក Battambang Battambang Chamkar Samraong Village វត្តរំដួល
112 Cambodian Prostitute Union NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
113 Cambodian Raelian Association រ៉ាអែលកម្ពុជា CRA ស.រ.ក Kandal Ta Khmau Ta Khmau Village ថ្មី
114 Cambodian Research and Development Institute NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
115 Cambodian Research for Development Organization ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CRDO Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 188B st 5៩8
116 Cambodian Researchers for Development ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CRD N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #77 St. 103 Corner of St. 474
117 Cambodian Rural Development Team ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា CRDT ស៊ីអឌីធី Kratie Kracheh Kracheh Street 3 Daun Chroim Village
118 Cambodian Society of Anesthesia Critical Care and Emergency Medicine សមាគមសណ្ដំប្រពោធនកម្ម និង សង្រ្គោះបន្ទាន់ SCARMU ស.ស.ប.ស. Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #3, Preah Monivong Blvd(93)
119 Cambodian Society of Surgery សមាគមសល្យសាស្ត្រកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected
120 Cambodian Socio Economic Development and Democracy Association វឌ្ឍនៈភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CSDA ស៊ី Battambang Not Selected Ou Ambel House 6៩3A st 5
121 Cambodian Socitey Civil Engineers វិស្វករទេពកោសល្យស៊ីវិលកម្ពុជា CSCE ស វ ទ ស ក Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik House ៩7 st 143
122 Cambodian Thalassaemia Association សមាគមតាឡាសសេមីកម្ពុជា CTA ស.ត.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy National Pediatic Hospital, Building A
123 Cambodian Vision in Development ទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CVD Battambang Battambang Svay Pao st 2 Village កំពង់ក្របី
124 Cambodian Volunteers for Society ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គម CVS ស.ដ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #18សេ St. 444
125 Cambodian War Amputees Rehabilitation Society Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #12 St. 323 Phum 1
126 Cambodian Water Supply Association សមាគមន៍អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា CWA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek ផ្ទះ១៤ ផ្លូវ៤៣២
127 Cambodian Woman's Development Agency អភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តីកម្ពុជា CWDA Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #19 St. 242
128 Cambodian Women for Peace and Development សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ CWPD ន.ក.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak No 128D9-D10, St. Sothearos
129 Cambodian Worker Center for Development មជ្ឈមណ្ឌលកម្មករដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ CWCD ម.ក.ក.អ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov # 78AB, Yothapol Khemarak Phoumin (St. 271)
130 Cambodian Worker Center for Development មជ្ឈមណ្ឌលកម្មករកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CWCD Phnom Penh Not Selected Not Selected ផ្ទះ២៣B ផ្លូវលំ
131 Cambodian Youth Development Center មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា CYDC ម.អ.យ.ក Battambang Battambang Sla Kaet Chrey Kong Village
132 Cambodian Youth Federation សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា CYF Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #24 St. 228/55
133 Cambodian Youth Volunteer Association សហគមន៍យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា CYVA ស. យ. ស. ក Phnom Penh Not Selected Not Selected #30 St
134 Cambodian-American Community for Development Phnom Penh Not Selected Not Selected #6C
135 Camdodia Ansal Association សមាគមអាន់សេរីយ៉ាហ៍កម្ពុជា ស​ អ ក Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra House 548 st 36៩
136 Camford International Institute វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខេមហ្វីត CII អ.វ.អ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #92A, St. 432
137 CAMKO Vocational Training Organization បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេមកូ CVTO Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #2B St. 1986
138 Canaan Technical School of Phnom Penh CTS Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 7បេ st 103
139 Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
140 Canadian Hunger Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
141 Capacity Building for Disability Cooperation អង្គការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដើម្បីសហប្រតិបត្តិការជនពិការ CABDICO កាបឌីកូ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #43 (in Wat Saravoan), St 178 (near corner of Norodom)
142 Care and Relief for the Young UK ថែទាំនិងសង្រ្គោះកុមារចក្រភពអង់គ្លេស CRYUK Stung Treng Stueng Traeng Sarh Ruessei Village Sre Poh
143 CARE as Sub-Recipient NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
144 Care Cambodia ឃែរកម្ពុជា CARE N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak 4th Floor, #216B, Preah Norodom Blvd
145 Care for Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #97
146 Caring for Cambodia ថែរក្សាដើម្បីកម្ពុជា CFC អ.ថ.ក Siemreap Siem Reab Chreav #369 Borey Seang Nam
147 Caring for Young Khmer អង្គការ គាំពារ កុមារខ្មែរ CYK ស៊ីក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #170 St. 63
148 Caritas Cambodia ការីតាសកម្ពុជា CARITAS N/A Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #47 St. 198
149 Caritas Czech Republic Cooperation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
150 Catholic Agency for Overseas Development CAFOD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #25 (iOne Building 6th floor), Mao Tse Tung Blvd,
151 Catholic Agency for Oversees Development CAFOD Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy C/o 6th floor, ione building, Mao Tse Tung Blvd
152 CATHOLIC CHURCH OF BOEUNG TOMPUN NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
153 Catholic Relief Services កាតូលិកសង្រ្គោះនិងអភិវឌ្ឍន៍ CRS Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah Building No. 64, Norodom Blvd, Corner street 178
154 CATUDDISA SANGHA ចតុទឹសសង្ឃ CS ស៊ី អេស Phnom Penh Dangkao Cheung Aek Village Prek braneak
155 CBM NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
156 CCFD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
157 CCFD-Terre Solidaire CCFD Not Selected Not Selected Not Selected
158 CDMC-Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
159 CEDAW Committee NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
160 CEI Bishop Italian Conference NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
161 Center and Environment Preservapiom Association សមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ CEPA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #45 St. 371
162 Center for Advance Study មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់កាសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ CAS Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #16០ St. 156
163 Center for Agriculture and Rural Development Phnom Penh Not Selected Not Selected #35C
164 Center for Biodiversity Conservation មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សជីវៈចំរុះ CBC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy Russian Confederation Blvd
165 Center for Development Service មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍ CFDS Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy House 23.St1
166 Center for Khmer Studies មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា CKS ម.ខ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #234 St. 450
167 Center for Research and Evaluation for Development មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងវាយតំលៃដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CRED ម ស វ​​ អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House 83 st 16០
168 Center for Social Development មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គម CSD Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #13ដេ St. 450
169 Center of Ethnic Minority Culture មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិច CEMC Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy Village 3.Group 6
170 Centre for Affordable Water and Sanitation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
171 Centre for Development Oriented Research in Agriculture and Livelihood Systems មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមជីវិត CENTDOR សិនដរ Phnom Penh Not Selected Not Selected បុរីសែនមនោរម្យ
172 Centre for International Health CIH Not Selected Not Selected Not Selected
173 Centre for Livestock and Agriculture Development មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ CelAgrid សែលអាគ្រីត Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #05 St. 181
174 Centre Kram Ngoy មជ្ឈមណ្ឌលក្រមង៉ុយ CKN Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #58អា St. 318
175 Centre of Alliance for Labor and Human Rights មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និង សិទ្ធិមនុស្ស CENTRAL សង់ត្រាល់ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #16, Street 99
176 Centro Cooperatione Suiluppo CCS Sihanoukville Not Selected Not Selected ក្រុម9
177 Cha Ung Water Fall and Ecotourism NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
178 Chab Dai Coalition សម្ព័ន្ធចាប់ដៃ CDC ស.ច.ដ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #146 St. 69
179 Chairs Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
180 Chalkiri District Disable People Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកជលគិរី CHBDO អ អ ជ គ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageកោះថ្កូវ
181 Chamroeun Chet Khmer NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
182 Chamroeun Prachnha Organization ចម្រើនប្រាជ្ញា CPO អ ជ ម Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Village ផ្អេរ
183 Chan Kanika ចាន់ ​កានិកា Kanika កានីកា Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy 94
184 Chances 4 cambodia Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum #30-31 Street 108
185 Chanties Ecole De Formation Professional NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
186 Charis Alliance Southeast Asia Battambang Not Selected Not Selected group5
187 Charitable Association of Cambodia Islamic Graduates សមាគមសប្បុរសបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជា CACIG ស.ស.ប.អ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy #1, National Road 5, Spean Khpos
188 Charitable Trust Fund Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
189 Chessed Organization thysical theraty Center ឃេសិដ្ឋ CHESSED Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House58 st482
190 CHETTHOR អង្គការចិត្តធម៌ CHETTHOR Prey Veng Peam Ro Preaek Khsay Ka #328 St. 11, Group 27
191 Chey Pragh Kuma Multi-Arts Association សិល្បៈចម្រុះ(ជ័យប្រាជ្ញកុមារ) CPKMA ស ច​ ជ ប្រ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ព្រៃធីសាក់
192 Chibodia Friends for Children in Cambodia មិត្តសំរាប់កុមារនៅកម្ពុជា CHIBODIA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 45 st 428
193 Child and Youth Education Organization អង្គការអប់រំកុមារ នឹងយុវជន CYEO អ​. អ. ក. យ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik វត្តមហាមន្ត្រី #28 ព្រះសីហនុ
194 Child Health Care ថែទាំសុខភាពកុមារ CHC Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 256VillagCPC
195 Child Helpline Cambodia បណ្ដាញទូរស័ទ្ទជំនួយកុមារកម្ពុជា CHC ប.ទ.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #58F, St.460
196 Child Helpline Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
197 Child Hope Organization កុមារសង្ឃឹម CHO អ.ក.ស Battambang Battambang Rotanak House 93 Village រំចេក2
198 Child Rescue សង្រ្គោះកុមារ CR Phnom Penh Dangkao Samraong Kraom House 509
199 Child Rights Foundation អង្គការមូលនិធិសិទ្ធិកុមារ CRF ម.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #71N Street 402
200 Child Welfare Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
201 Child Wise Cambodia កុមារឆ្លាត CWC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #2C St. Oknha Try Heng (St. 2011)
202 ChildFund Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
203 ChildFund Cambodia អង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា N/A N/A Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #14 St. 240
204 Childhood Cooperation Development NAAA Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #338 St. 69
205 Childhood Fundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
206 Children Action for Development សកម្មភាពកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CAD ស ក អ ដ Battambang Aek Phnum Samraong Knong House 0៣​ St0៣ Village ចំការសំរោង២
207 Children and Community Development Organization អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងសហគមន៍ CCDO អ អ ក ស Phnom Penh Dangkao Kakab #3BEo ភូមិព្រៃកសាលា
208 Children and Development Organization អង្គការកុមារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ CDO អ.ក.អ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk #0087 St. ភ្នំក្រោម
209 Children and Poor Communities Development Organization អភិវឌ្ឍន៍កុមារនិងសហគមន៍ក្រីក្រ CPCDO Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #210 St. 1019កែង42ភី
210 Children and Poor People Development Association អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងជនក្រីក្រ CPDA ស អ ក ជ Battambang Sangkae Anlong Vil Village អន្លង់វិល
211 Children and Women Development center in Cambodia មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងស្រ្តីនៅកម្ពុជា CWDCC មអកសក Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Bay Kampong Bay Khang Tbong
212 Children and Youth Clubs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
213 Children and Youth Development Organization អភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងយុវជន CYBO អ អ ក យ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House 128A st 82C
214 Children Care and Community Development Organization ថែរក្សាកុមារកំព្រានិងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិឃុំកំពត CCDO Kampot Not Selected Not Selected Villageក្រសាំង
215 Children Development Association CDA Takeo Samraong Samraong Chhouk Villages
216 Children Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កុមារ CDA ស.អ.ក Oddar Meanchey Samraong Samraong Duon ken village
217 Children Education and Vocational Training Foundation មូលនិធិផ្តល់ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដល់កុមារក្រីក្រ DUKKHA Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 668 Village ព្រែកទាល់
218 Children for Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #46
219 Children In Families កុមារក្នុងគ្រួសារ CIF អ.ក.ក.គ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #18 St. 87
220 Children's Ministry Cambodia ព័ន្ធកិច្ចអប់រំកុមារកម្ពុជា CMC ព.អ.ក Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village បាលិលេយ្យ
221 Children's Surgical Center មណ្ឌលវះកាត់កុមារ CSC Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពកៀនឃ្លាំ
222 Children's Umbrella Centre Organization អង្គការកុមារម្លប់ឆ័ត្រ CUCO Phnom Penh Mean Chey Kbal Kaoh #1887, St Path way(Behind ChroyAmpil Pagoda), ChroyAmpil Village
223 Childrens Dream Cambodia Organization សម្រេចសុបិន្តកុមារកម្ពុជា CDCO អ ស ក ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #16០ St. 6 ភូមិគ្រួស
224 Chivith Thmey ជីវិតថ្មី CT ជ.វ.ថ Battambang Battambang Voat Kor Village ខ្សាច់ពោយ
225 Chongbongkol Development Center មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ចុងបង្គោល CBVC ស.ម.អ.ច Kandal Angk Snuol Baek Chan Village ចុងបង្គោល
226 Chouk Sar Association សមាគមឈូកស ស.ឈ.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #639B, St.70 (Oknha Kleang Moeung)
227 Christan Medical Ministry to Cambodia Jeremiah's Hone Phnom Penh Not Selected Not Selected #651
228 Christian & Missionary Alliance អង្គការ សម្ព័ន្ធគ្រីស្ទាន និងសាសនទូត C & MA អង្គការ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla Teukthla Village
229 Christian Broadcasting Network Cambodia CBN Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #24 St. 310
230 Christian Care for Cambodia CCFC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 73, St 608
231 Christian Medical Mission to Cambodia\Jeremiah's Hope វនក្តីសង្ឃឹមនៃយេអមា CMMC\JH Phnom Penh Not Selected Not Selected អគារ306
232 Christian Outreach Relief and Development CORD Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ជាន់ទី3 អាគារបេ1
233 Christian Relationship for Development សម្ព័ន្ធមេត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CRD ស.ម.គ.អ Kampong Cham Kaoh Soutin Peam Prathnuoh House 33 Village ផ្សារថ្មីជីហែ
234 Chumkriel Language School សាលាភាសាបរទេសជុំគ្រៀល CLS ស ភ ជ Kampot Tuek Chhou Chum Kriel Chumkriel Village
235 CHUN SAKOL ជុន សាកល CSK Kampong Cham Tboung Khmum Tonle Bet No. 26, Tonle Bet Market
236 Churches NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
237 Cieff Business Training Center មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជសាស្រ្តស៊ីសេហ្វ CBTC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House 106
238 CISU Civil Society In Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
239 Citipointe International Care and Aid Phnom Penh Not Selected Not Selected #51
240 Civil Society Education Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
241 Civil Society Network Against Child labor NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
242 Civil Volunteer Group Battambang Not Selected Not Selected
243 Clear Cambodia ស្អាតកម្ពុជា CC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #86 St. 68
244 Clear Cambodia អង្គការស្អាតកម្ពុជា CC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #86, St.608,
245 Clear Path International CPI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir No. 190 St. 360
246 Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative Phnom Penh Not Selected Not Selected #172
247 CMAA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
248 CMAC NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
249 CNGO network បណ្តាញអង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាលក្នុងស្រុក CNGO NET Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay st 2
250 Co-funded by EU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
251 Co-perative Association of Cambodia សមាគមសហករណ៍កម្ពុជា CAC អ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #309I, Street 590, Phum Toul Kork
252 Coconut Water Foundation មូលនិធិទឹកដូង CWF Battambang Battambang Svay Pao House 91 st 3
253 Codegaz Phnom Penh Not Selected Not Selected #12
254 Collaboration with District and Commune Authorities NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
255 Committee for Free and Fair Election in Cambodia គណៈកម្មាធិការដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា COMFREL គ ប ស យ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #138 St. 122
256 Communal Land Titling Committee NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
257 Commune Ccuncial Association ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ CCA ស ក ឃ ស ខ ក ព Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Village ទួលគោក
258 Commune Committee for Women and Childrend NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
259 Commune Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
260 Commune Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
261 Commune Sangkat Councial Association of Preah Vihear Province សមាគមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តព្រះវិហារ TACS ស ក ឃ ខ Preah Vihear Not Selected Not Selected សាលាខេត្តព្រះវិហារ
262 Communitry Forestry Katieng NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
263 Community Base Organization Groups NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
264 Community Based Ecotourism Trapeang Rung អេកូទេសចរណ៍ត្រពាំងរូង TPRCBET ស.អ.ទ.រ Koh Kong Kaoh Kong Trapeang Rung Village ត្រពាំងរូង
265 Community Based Integrated Development Organization សមាហរណកម្មអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ CIDO ស៊ីដូ Oddar Meanchey Samraong Samraong #65 St. 68
266 Community Capacities for Development បង្កើនសមត្ថភាពសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CCD Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Village ប្អេរ
267 Community Care Fund and Development for Peace មូលនិធិទ្រទ្រង់សហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីសន្តិភាព CCFDP ម.ទ.ស.អ.ស Battambang Battambang Rotanak House 47 Village រំចេក5
268 Community Chest of Korea NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
269 Community Cooperative Network សហគមន៍សហការកម្ពុជា CCN អ.ស.ស Battambang Not Selected Not Selected House22
270 Community Council for Development Organization អង្គការ ប្រឹក្សាសហគមន៍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CCD ប.ស.អ Takeo Samraong Samraong Svay Village
271 Community Development foundation មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ CDF ម.អ.ក Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #254 St. 180
272 Community Economic Development អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ CED Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau #A45, Phum Prey Tea (confederation de la russie Blvd(110)
273 Community Economic Development អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ CED អ.ស.ស Kratie Kracheh Kracheh Village ដូង
274 Community Economic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពសហគមន៍ CEDR អ អ ជ ស Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev House B9 S tលំ Villageបឹងសាឡាង
275 Community Ecotoursim Boeung Lumpkut NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
276 Community Empowerment and Development Team ក្រុមការងារពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ CEDT Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei Villa No.5, St. 260
277 Community Enrichment Alliance International សម្ព័ន្ធភាពជួយសហគមន៍អោយរីកចំរើន CEAI Siemreap Not Selected Not Selected #207 ដំដែក ខេត្ត សៀមរាប
278 Community For Transformation អង្គការសហគមន៍បំផ្លាស់បំប្រែ CFT ស.ប.ប Kampong Speu Odongk Veang Chas Chamkar Loung Village
279 Community For Transformation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
280 Community For Transormation អង្គការសហគមន៍បំផ្លាស់បំប្រែ CFT Kampong Speu Odongk Veang Chas Chamkar Loung Village
281 Community Forestry Kachangn NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
282 Community Foresty International Phnom Penh Not Selected Not Selected #206B
283 Community Foresty Laak NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
284 Community Foretry Ch urg NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
285 Community Health and Development Action សកម្មភាពដើម្បីសុខភាពសហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍ HADA ធាដា Phnom Penh Dangkao Chaom Chau 19c
286 Community Health and Education Service សេវាសុខភាពនិងអប់រំសហគមន៍ CHES ស.ស.អ.ស Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy #1094 NR N. 5
287 Community Health Organization សុខភាពសហគមន៍ CHO អ ស ស Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok
288 Community Learning Center មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ CLC Phnom Penh Not Selected Not Selected #354l, St. 518, Group 3, Toul Kork Village
289 Community Legal Education Center មជ្ឍមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ CLEC ម.អ.ច.ស Phnom Penh Dangkao Dangkao #237 Group 16, Plov Lom
290 Community Legal Service សេវាកម្មច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ CLS Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy House 3និង4 st 33៩
291 Community Living Backer Organization អង្គការបង្អែកជីវភាពសហគមន៍ CLB ម.ជ.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #48, St.598, Village 1
292 Community Living Backer Organization បង្អែកជីវភាពសហគមន៍ CLB Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #48 St. 598
293 Community Managed Development Partners ដៃគូរៀបចំការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ CMDP ដ.រ.អ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #18សេ St. 444
294 Community Medical Center មណ្ឌលជីវសាស្រ្តសហគមន៍ CMC Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap អគារ3០6 កែង12
295 Community of Cambodia Woman for Development សហគមន៍ស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ CCWD ស.ស.ក.អ Kandal Angk Snuol Baek Chan Trorpaing Krorsaing village
296 Community of Researchers សហគមន៍អ្នកស្រាវជ្រាវ CR ស.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 509 st លំ
297 Community Outreach Services សេវាកម្មតាមសហគមន៍ COS Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 68-70 st 137
298 Community Poverty Reduction អង្គការ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងសហគមន៍ CPR ស៊ី ភី អ័រ Kampong Chhnang Rolea B'ier Rolea B'ier Thom Yuth
299 Community Poverty Reduction អង្គការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុ្ងងសហគមន៍ CPR ស៊ី ភី អ័រ Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Thom Yout Village
300 Community Resource Improvement for Development លើកដំពស់ធនធានសហគមន៍ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ CRID Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong st ជាតិ7 Village ទី6
301 Community Rural Economic Development សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចជនបទ CRED Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #118 St. 186
302 Community Sanitation and Recycling Organization កែច្នៃអនាម័យសហគមន៍ CSARO ស្ការ៉ូ Phnom Penh Saensokh Khmuonh Village Samrong
303 Community Support Asscoiation សមាគមទ្រទ្រង់សហគមន៍ CSA ស.ទ.ស Siemreap Siem Reab Chreav Khna Thmey Village
304 Community Support Improved Development ទ្រទ្រង់សហគមន៍បង្កើនអភិវឌ្ឍន៍ CSID ទ.ស.ប.អ Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក4
305 Community Takhmao Development Agricultural and Industrial សហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ស.ត.អ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #21C, St.105R1
306 Community Translation Organization អង្គការកែប្រែសហគមន៍ CTO ក.ប.ស Siemreap Siem Reab Kouk Chak House #27C Komay Street
307 Computer Vocational Training Organization បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកុំព្យូទ័រ CVTO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #54 St. 16
308 Concern WorldWide ខុនសើន CONCERN Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #36 St. 352
309 Concordia Wefare and Education Foundation CWEF Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #45B, St. Maida 2004
310 Connecting Community Environment and Responsible Tourism ការទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍បរិស្ថាន និងភាពទទួលខុសត្រូវ CONCERT N/A Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #306, Group 10 Phum Mondul 1
311 Conservation and Development on Cambodia អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDCam Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #177 St. 31
312 Conservation and Protection Water Resource and Forests អភិរក្សការពារធនធានជលផល និងព្រៃឈើ CPWRF អ អ​​ ធ​ ជ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageអណ្តូងជ្រៃ
313 Conservation International Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #102 មហាវិថីព្រះសីហនុ (ផ្លូវ 274) កែងផ្លូវ សុធារស (ផ្លូវ 3) ភ្នំពេញសែនធឺ អាគារ បេ1 ជាន់ទី 4
314 Conservation Wildlife អភិរក្សសត្វព្រៃ និងព្រៃឈើ CWF Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek ភូមិ១
315 Construire les Generations Future du Cambodge មជ្ឈមណ្ឌលស្ថាបនាអនាគតកុមារកម្ពុជា CGF cambodge Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village វត្តព្រៃស្ពឺ
316 Consumer Coalition for America's Mental Health NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
317 Contribution fund From Japen HQ NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
318 Cooperation Committee for Cambodia គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC គ.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9-11, Street 476
319 Cooperation for a Sustainable Cambodian Society CSCS Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #30A St 368
320 Cooperation for Alleviation of Poverty អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ COFAP Prey Veng Krong Prey Veng Sangkat Kampong Leav Village 03
321 Cooperation for Development of Cambodia Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Phum Balang
322 Cooperation for Indigenous and Development Organization សហប្រតិបត្តិការដើម្បីជនជាតិភាគតិច និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា CIDC Kampong Thom Not Selected Not Selected Communeត្រពាំងឬស្ស
323 Cooperation for Prosperity សហការដើម្បីវិបុលភាព CFP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #6B St 311
324 Cooperation for Social Services and Development អង្គការសហការដម្បីសេវាសង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍ CSSD ស.ស.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #116A, St. 32BT
325 Cooperation in Hong Kong NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
326 Cooperazione e Sviluppo CESVI Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang # B332 Lorteuktrei Village
327 Coordination of Action Research on Aids and Mobility(Caram Cambodia) ខារ៉ាមម្ពុជា CARAM Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #193AE0 St. 63
328 Coorperation for Education and Development Association សហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ CED Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Muoy #883 NR N. 5
329 Coorperative Service International សហប្រតិបត្តិការណ៍អន្តរជាតិ CSI ស៊ី.អេស.អាយ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy House 10 562
330 CORD Cambodia N/A CORD N/A Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum 5th Floor #60 Monivong Blvd
331 Corporation Development for Cambodia សហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា CODEC Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Village បល្ល័ង្គខាងលិច
332 Corruption Fighting Organization ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ CFO អ.ប.អ Kandal Not Selected Not Selected Villageកណ្តាលកោះ
333 Cottage of Hope Organization រោងនៃក្តីសង្ឃឹម CTH រ ន ក ង Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang Village ត្រពាំងចិតសា
334 Councial for Interior Design Accreditation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
335 Council for the Development of Cambodia ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDC Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Government Palace, Sisowath Quay
336 Council for the Development of Cambodia ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDC Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum Government Palace, Sisowath Quay
337 Couples of christ Not Selected Not Selected Not Selected
338 Court NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
339 Craft and Weaving Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
340 Creative Holistic Recovery through self analysis learning and improvisation ដើម្បីទទួលបានមកវិញនូវភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែបច្នៃប្រឌិត CHRYSALOS Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 33st396
341 Credit Union Foundation Australia សហជីពឥណទានមូលនិធិអូស្រ្តាលី CUFA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 33 st 420
342 Crist Family Community Development គ្រួសារព្រះគ្រឹស្តអភិវឌ្ឍន៍ CFCD ស គ ព អ Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong Road1
343 Critical Ecosystem Partnership Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
344 CRM Inner Change ស៊ី អ អឹម អ៊ីណឺ​ ឆេន CRM N/A Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 19 St 145
345 Crocodile Farmer Association of Banteay Meanchey Province ចិញ្ចឹមក្រពើខេត្តបន្ទាយមានជ័យ CROFABMCP ស.ក.ក.ប.ជ Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet House 18អា Village បាលិលេយ្យ
346 CRS Private Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
347 CSR Asia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
348 Cultural Aid Project for South East Asia ជំនួយវប្បធម៌អស៊ី អាគ្នេយ៍ CAPSEA ស.ជ.វ.ប Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #49 ភូមិចំរើនផល
349 CWS Cambodia អង្គគារស៊ី ដាប់បែលយូ អេស កម្ពុជា CWS N/A Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei Oknha Mong Reththy (SI. 1928), Borey Piphup Thmey,#70, Street 01 , Bayap village
350 Cyclo Conservation and Careers Association សហគមន៍អភិវឌ្ឃន៍ស៊ីក្លូ CCCA N/A Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #9D, St. 158
351 Cyclo Conservation and Careers Association អភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធ CCCA Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #9AEo St. 158
352 Czech Development Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
353 Czech Republic official Development Assistance NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
354 D.K.Kim cambodia foundation មូលនិធិ កម្ពុជា DK kimCF Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Muoy ផ្ទះ254.អាគារIOC.ផ្លូវមុនីវង្ស
355 DA HALL & CO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
356 Dai Kou Kaksekar ដៃគូកសិករខេត្តកំពង់ធំ DKK ដ.គ.ក Kampong Thom Kampong Svay Trapeang Ruessei Village Thnal bek
357 Dail Community in Cambodia ឌែលប្រចាំកម្ពុជា DAIL Siemreap Siem Reab Siem Reab Village អណ្តូងថ្មី
358 Damnak Toek ដំណក់ទឹក DT តទ Prey Veng Peam Ro Peam Ro Village ព្រែកខ្សាយ
359 Damnok Toek អង្គការតំណក់ទឹក DT Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #199 Street Samrong Andet Phum Chres
360 Dan Church Aid ជំនួយព្រះវិហារដាណឺម៉ាក DCA N/A Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #48 Street 242
361 DANIDA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
362 Danish Red Cross កាកបាទក្រហមដាណឺម៉ាក DRC កក្រដ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei C/O #16
363 DanMission N/A danmission N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy House N0 81A Street 456
364 Daughter Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
365 Daun Penh Cambodia NULL DP NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
366 Daun Penh Cambodia Group Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #54, Street 214, Sangkat Boeng Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
367 DC Research /CORD កម្ពុជាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ CORD អ.ក.ស.អ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House 14Eo st លំ
368 Deaf Development Program កម្មវីធីអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សថ្លង់ DDP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #7A, Street 101
369 DEAKIN University NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
370 Defense Connect Online NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
371 Democracy Resource Center for National Development គ្រឹះស្ថានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ D and D គ.អ.ជ Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong House 16 st នារីក្លាហាន
372 Democratic Service Organization សេវាប្រជាធិបតេយ្យ DSO អ.ស.ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #19 St. 320
373 Department for International Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
374 Department of Agricultural Provincial NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
375 Department of Agriculture NULL Forestry and Fishery NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
376 Department of Education Youth and Sport NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
377 Department of Education Youth and Sport Province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
378 Department of Foreign Affairs and Trade NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
379 Department of Planning and Statistics NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
380 Department of Religious and Cult NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
381 Department of Rural Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
382 Department of Rural Health Care NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
383 Department of Social Affairs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
384 Department of Water Resource Provincial NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
385 Desbibliothecaires et Documentali stes Cambodgiens សមាគមបណ្ណារក្ស និងឯកសារវិទូកម្ពុជា ABDC Phnom Penh Not Selected Not Selected បណ្ណាល័យជាតិ
386 Destiny Rescue Cambodia សង្រ្គោះជោគវាសនាកម្ពុជា DRC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun POBox 2653 PP Cambodia
387 Deutsche Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
388 Deutsche Welthungerhilfe e.V. N/A WHH N/A Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected #5A Street 602
389 Deutschen Volkshochschul Verbandes NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
390 Deutsches Komitee for Nachhclti Gkeitsforschung in Future NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
391 Deutshes Komitee fur Nachhaltingkeites for Schung on Future NULL DKN NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
392 Develop Agriculture and Rural Organization អភិវឌ្ឍន៍កសិក្ម និងជនបទ DARO អ អ កជ Kampong Cham Kang Meas Preaek Krabau Village ពោធិសាលាទី2
393 Develop Our Village Economic អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចភូមិយើង DOVE Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #429 St. 26BT
394 Developer Association of Cambodia សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ DAC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 152B st 1៩2
395 Developing Cambodia by Degrees អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដោយនិរន្តភាព DCD Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #12អា St. 88
396 Developing Potentail for Success Center អភិវឌ្ឍន៍សក្តានុពលដើម្បីជោគជ័យ DPSC Phnom Penh Dangkao Chaom Chau #5AEo NR. 4
397 Development Alternative Inc Not Selected Not Selected Not Selected #125
398 Development and Partnership in Action អភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព DPA Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #69z St. 450
399 Development Association Culture សហគមអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិ DANC ស.អ.វ Battambang Not Selected Not Selected Villageភ្នំព្រឹក
400 Development Association of Cambodia DAC Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #21 St200
401 Development Association of Resource Economy អភិវឌ្ឍន៍ធនធានសេដ្ឋកិច្ច DARE ស អ ធ ស Battambang Battambang Rotanak House 263 ក្រុម11
402 Development Culture Kep Province អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ខេត្តកែប DEK Kep Krong Kaeb Prey Thum Village Thomy
403 Development Farmer Association សមាគមកសិករអភិវឌ្ឍន៍ DFA ស.ក.អ Siemreap Angkor Thum Peak Snaeng Leang chas Village
404 Development for All អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទាំងអស់គ្នា ODA Kampot Krong Kampot Sangkat Andoung Khmer House 009 Village ទ្វីខាងជើង
405 Development for The Future of Cambodia Children អភិវឌ្ឍន៍អនាគតកុមារកម្ពុជា DFCC អដអកក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei No B9 St # 107
406 Development Innovation DAI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #296, St. 271
407 Development Intative Community Organization អភិវឌ្ឍន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមសងគមន៍ DICO អ.អ.គ.ស Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel House 846 Village អូអំបិល
408 Development Khmer Kid Prosperity អភិវឌ្ឍន៍កូនខ្មែរវឌ្ឍនភាព DKKP Sihanoukville Prey Nob Ream Village អុង
409 Development of Agriculture and Environment អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងបរិស្ថាន DAAE អ ប ក Kampong Cham Chamkar Leu Svay Teab Village ថ្នល់បែកកើត
410 Development of Economic and Democratic Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ DEDO អ.អ.ស.ប Phnom Penh Dangkao Chaom Chau NR. 4
411 Development of New Farmerlise Organization អភិវឌ្ឍន៍ជីវិតថ្មីកសិកម្ម DNFLO អ អ ថ ក Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb House 88 Village កៀនឃ្លាំង
412 Development Technology Workshop រោងជាងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា DTW Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #18B St. 12
413 Development Youth's Skill and Technology Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញយុវជន និងបច្ចេកវិទ្យា DYST Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #2BE0, St.355
414 Developpement and Education Pour Leav Potable អភិវឌ្ឍន៍ និងអប់រំទឹកស្អាត DEDP Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក4
415 Dhammayetra Mongkol Borei អង្គការធម្មយាត្រាមង្គលបូរី DYMB ធ.យ.ម.ប Banteay Meanchey Mongkol Borei Ruessei Kraok Russey Krok
416 Diaconaat NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
417 Diagnostic Microbiology Development Program DMDP Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #73, Monivong
418 Diakonia Diakonia Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #48 St 242
419 DIAKONIA Organization Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #48 St. 242
420 Digital Divide Data ប្រព័ន្ធទិន្នន័យកម្ពុជា DDD N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #559 St. 271
421 Dimocracy and Human Rights Organization in Action ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រតិបត្តិការ DHRAC ដ្រាក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 237 st 155
422 DIPECHO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
423 Disability Action Council ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ DAC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #788 Monivong Blvd
424 Disability Development Service Programs សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការ DDSP អ.ស.ព Pursat Krong Pursat Phteah Prey Village ពាលញែក2
425 Disable Sport Club Battambang ក្លិបកីទ្បាជនពិការខេត្តបាត់ដំបង សកកព Battambang Battambang Chamkar Samraong ចំការសំរោង2
426 Disabled Peoples Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
427 Disadvantage Cambodia Organization ទ្រទ្រង់ជនអសម្ថភាពកម្ពុជា DCO អ.ទ.ជ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 12 st 323
428 Disadvantage Cambodian Organization ទ្រទ្រង់ជនអសមត្ថភាពកម្ពុជា DCO អ ទ ជ អ ក Sihanoukville Not Selected Not Selected House12
429 Disbled Youth Children Foundation for Education an DYCFE Takeo Tram Kak Kus Trapaing Village
430 District Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
431 District Office of Animal Health and Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
432 Doctor Keo San Charity Foundation សប្បុរសធម៌វេជ្ជបណ្ឌិតកែវសាន ក ស Kandal Ta Khmau Ta Khmau House C73 ​និង74
433 Donation Form Individual NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
434 Donbosco Foundation of Cambodia Donbosco Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 203 Village ច្រេស
435 Dorleans Checy a Phnom Penh Kork Phnom Penh Not Selected Not Selected #Domicile 179Bis
436 DORSU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
437 Doughters of Charity of Vincent the Poul Cambodia បុត្រីមេត្តាករុណាកម្ពុជា DFK Phnom Penh Not Selected Not Selected House90
438 Douleurs Sans Frontieres បំបាត់ឈឺចាប់គ្មានព្រំដែន DSF Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #5 St. 103
439 Drug Addict Relief Association of Cambodia សមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយ គ្រឿងញៀនកម្ពុជា DARAC ស.ស.ជ.គ. Phnom Penh Dangkao Chaom Chau #3, National Road.3
440 Drutaddictre Lief Treatmint Education and Training Association សមាគមអប់រំព្យាបាលជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង DTA ស អ ញ Phnom Penh Not Selected Not Selected House121
441 Du Pont (Cambodia) ​ Company Limited Phnom Penh Not Selected Not Selected #296, Mao Tse Toung Blvd (245), Regency Square Suite B20-21, Ground Floor
442 Dune Famille A Lautre ពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយ UFA Kandal Kien Svay Kokir ភូមិតារាដូនសរ
443 DVV-International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
444 Dynamic worldwide foundation Inc Sihanoukville Not Selected Not Selected sihanouk ville
445 Earned Income NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
446 Earned Revenue From Asian Hope School NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
447 East Meets West Foundation មូលនិធិលោកខាងលិចជួបខាងកើត EMW អ៊ីអឹមដាប់បឹលយូអែស Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei KT Tower Floor 9: Room 902 No. 23 St. 112
448 East West Management Institution Cambodia EWMI Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang No.43, Chakrey Ponn (St.208)
449 East West Seed International Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy Russey Keo
450 EBDO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
451 ECCE Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
452 ECHO Community NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
453 Ecolod Hotelleries et de Tourisme Paul Duburule សមាសណ្ឋាគា និងទេសចរណ៍ EHT N/A Siemreap Siem Reab Srangae village kaksekam
454 Economic Development of Cambodia អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចកម្ពុជា EDC Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh House 25 st 27
455 Economic Education Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច EEDO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #297​ St. 51BT
456 Economic Institute of cambodia វិទ្យាស្ថានសេដ្ធកិច្ចកម្ពុជា EIC វ.ស.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #2012ABC St. ជាតិ5
457 Economic Plan of Education សមាគមន៍ផែនការសេដ្ធកិច្ចសំរាប់ការអប់រំ EPE Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageតាបៅបំពេញទេ
458 EcoSolidar Not Selected Not Selected Not Selected
459 EDA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
460 Education Department in Tramkak Takeo province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
461 Education Depatement NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
462 Education for Population Support Foundation ជំនួយវិស័យអប់រំប្រជាជន EPS អ៊ី.ភី.អេស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy អាគារលេខ 7 មហាវិថីសហព័ន្ធរិស្សី
463 Education Support Center KIZUNA មណ្ឌលគាំត្រការអប់រំគីហ្សូណា ESC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #136ABC St. 51
464 Educational and Vocational Organization for Orphan and Vagabon អប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្មេងកំព្រានិងជនអនាថា EVOV អ.ប.ក.ជ Phnom Penh Prampir Meakkakra Monourom វត្តមង្គលវីន.កុដលេខ6.St109
465 EDUCO Cambodia EDUCO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #149 Bis St.12BT
466 EDUCO Cambodia EDUCO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #149Bis, Street 12BT
467 EED NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
468 Elephant Livelihood Initiative Environment ថែរក្សាសត្វដំរីជីវភាពរស់នៅកិច្ចផ្តួចផ្តើមនិងបរិស្ថាន ELIE អ.ថ.ដ.ជ Mondul Kiri Krong Saen Monourom Sangkat Sokh Dom Village ស្វាយចេក
469 emails email Not Selected Not Selected Not Selected
470 Embassy of France ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #1, St.93 (Monivong)
471 Embassy of Germany ស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #76-78 Street 214/Yogoslavie
472 Embassy of Japan in Cambodia ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #194, St.41 (Norodom)
473 Embassy of Spain in Cambodia ស្ថានទូតអេស្បាញប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Not Selected Not Selected Garden Mansion Number 23, Street 47 Phnom Penh Cambodia
474 Embassy of the Republic of Korea in the Kingdom of Cambodia ស្ដានទូតកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #50-52, St.214 (Samdach Pan)
475 Emergency Foundation for Miserable មូលនិធិសង្រ្គោះបន្ទាន់សំរាប់ទុរគ៌តភាព EFFM Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau #34, Road No.53cc, Pongro village
476 Empowering Cambodia ទ្រទ្រង់ស្មារតីកម្ពុជា EC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #16BE0 St. 460
477 Empowering Communities បង្កើតភាពអង់អាចដល់សហគមន៍ EC Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village ប៉ាលិឡៃ
478 Empowering Youth in Cambodia អង្គការពង្រឹងយុវជននៅកម្ពុជា EYC អ.ព.យ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #14, Street 360
479 Empowerment Advocates International គាំទ្រអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ EAI Kandal Not Selected Not Selected Village ថ្មី
480 EMU International EMU Ratanakiri Not Selected Not Selected
481 End Child Prostitution NULL Abuse and Trafficking in Cambodia NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
482 Enfants and Development កុមារនិងអភិវឌ្ឍន៍ E&D Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9AB St. 446
483 Enfants d'Asie Aspeca កុមារអាស៊ី ASPECA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei St. 105
484 Enfants du Cambodge កុមារកម្ពុជា EDC Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei ក្រុម10 Village 1
485 Engender health Not Selected Not Selected Not Selected
486 Enterpreneurs du Monle Phnom Penh Not Selected Not Selected #62
487 Environment Support and Social Development ទ្រទ្រង់បរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ESSD ទ.ប.អ.ស Kampong Thom Not Selected Not Selected stផ្លូវ4
488 Environmental Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
489 Environmental Protection and Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងការពារបរិស្ថាន EPDO Pursat Krong Pursat Phteah Prey #326A, Street 103, Kbalhong village
490 Environmental Sanitation Cambodia អង្គការអនាម័យដើម្បីបរិស្ថានកម្ពុជា ESC Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #49, St. 456
491 Envisioning ទស្សនវិស័យ ENVISIONING Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek House 160 st 430
492 Epic Arts Cambodia អេពិកអាត Epic អេពិកអាត Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Kandal Village សុវណ្ណសាគរ
493 Equal Access Cambodia Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy # 32, Street 352
494 Equitable Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
495 Equitas NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
496 Eriks Development Partner ERIKS Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum #60, 5th floor, monivong blvd, online building
497 European Commission NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
498 European instrument for Democracy and Human Right NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
499 European Union in Cambodia សហភាពអឺរ៉ុប EU Phnom Penh Doun Penh Not Selected #100A, Preah Norodom Boulevard
500 Evangelical Fellowship of Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL