ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Winrock Cambodia វីនរ៉ស់កម្ពុជា WI Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ភ្នំពេញសេនធ័រ បន្ទប់ St. 35
2 Winrock/USAID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
3 WMC for Radio talk show NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
4 Woindows Communication Fundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
5 Woman and Children Disability Forum Kampong Cham Province វេទិការស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តកំពង់ចាម WCDFK វ ស ក​​ ព Kampong Cham Batheay Me Pring Village តាំងស្រី
6 Woman and Children Disability Forum Prey Veng Province វេទិកាស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តព្រៃវែង WCDFV វ ស ក​ ព Prey Veng Not Selected Not Selected Villageពោធិរៀង
7 Woman Association for Community Development ស្រ្តីដើម្បីអភវឌ្ឍន៍សហគមន៍ WACD ស ស អ ស Pailin Pailin Pailin Village បឌិននាវ
8 Woman Children Disability Forum Kampot វេទិការស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តកំពត WCDFP វ ស ក​ ព​ ក Kampot Chhuk Satv Pong Village សត្វពង
9 Woman Children Support Organization ទ្រទ្រង់ស្រ្តីនិងកុមារ WCSO អ.ទ.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #82C St. 426
10 Woman for Woman Foundation មួលនិធិស្រ្តីដើម្បីស្រ្តី WFWF Kandal Ta Khmau Preaek Ruessei #09 Preah Ang Makhak Vann (St. 178)
11 Woman Health Cambodia សុខភាពស្រ្តីកម្ពុជា WHC គ្មាន Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #49 St. 566
12 Women and Child Protection Committee NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
13 Women and Children Service for Development សេវាកម្មស្រ្តីនិងកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ WCSD ស.ក.អ Kampong Thom Kampong Svay San Kor Village សានគរ(ខ)
14 Women and Children with Disability Forum Takeo វេទិកាស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តតាកែវ WCDFTK វ. ស. ក. ព .ត. ក Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Chork Village
15 WOMEN COMMUNITY VOICES NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
16 Women Development Association សមាគមនារីអភិវឌ្ឍន៍ WDA ស ន អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek 69 Do1, St. 97, Group 31, Village 5
17 Women for Development Kampuchea ស្រ្តីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា WDK ស.អ.ក Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum #109 Village 1
18 Women for Prosperity ចំរើនស្រ្តី WFP អ.ច.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #15B St. 26BT
19 Women Media Centre of Cambodia មណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា WMCC ម​.ព.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 30 st 488
20 Women Organization for Modern Economy and Nursing អង្គការនារីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងអនាម័យ WOMEN អ.ន.អ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #987, Street 38C, Tria II village
21 Women Peace Maker Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #253D, St.460
22 Women Saving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
23 Women Transforming Communities ស្រ្តីខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected #11CE0
24 Women's Development Association សមាគមនារីអភិវឌ្ឍន៍ WDA ស.ន.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #69Do1, St.97, Group31, Village 5
25 Women's Health Cambodia អង្គការសុខភាពស្ត្រីកម្ពុជា WHC Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Village 2
26 Women's Resource Center មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តី WRC Siemreap Siem Reab Kouk Chak Trapheang Ses Village
27 WOODLIEGH SCHOOL NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
28 Woodson Chapel Church – US NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
29 Work Force Recruitment Program NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
30 Workers Information Center មណ្ឌលពត៌មានកម្មករ WIC ម ព​​ ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3-4 St. 339
31 Workforce Recruitment NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
32 Working for Children Organization អង្គការ ធ្វើការដើម្បីកុមារ WFCO ធ.ដ.ក Siemreap Puok Reul ភូមិក្អែកទំ
33 Working Group for Peace ក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាព WGP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #93, Street 590
34 Working Group for Weapons Reduction ក្រុមការងារដើម្បីកាត់ បន្ថយអាវុធ WGWR Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 352
35 World Assembley of Muslim Youth Charity Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #21
36 World Business Training Organization បណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WBO Phnom Penh Not Selected Not Selected #14B
37 World Ceach Cambodia បណ្តុះបណ្តាលសកលនៃកម្ពុជា WC ប.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 39JG st 265
38 World Championship Series NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
39 World Education អប់រំពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា Cambodia Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #20 St. 222
40 World Food Programme កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #250, St.63 (Preah Trasak Paem), corner of St.398
41 World Health Organization អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh No. 177-179 corner Streets Pasteur (51) and 254
42 World Hope Inernational សេចក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិ WHI Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #80F St. 16BT
43 World Humanity Arian Services Disabled មនុស្សធម៌បំរើជនពិការពិភពលោក WHSDO អ ម ជ ព Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House A12st 3០6
44 World Mobilization Siemreap Not Selected Not Selected Siemreap province
45 World Rehabilitation Fund មូលនិធិស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម WRS Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #11B St. 24០
46 World Releft US NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
47 World Relief Cambodia សំរាលទុក្ខមនុស្សជាតិ WRC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #30 Corner of St. 287 and 562
48 World Renew វើលរីញ៉ូ World N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #81អា St. 456
49 World Together Cambodia WTC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy ផ្តះ5៩B st 444
50 WORLD VISION ទស្សនៈពីភពលោក WORLD ទស្សនៈពីភពលោក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #20 St. 71
51 World Vision Hong Kong NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
52 World Wide Fund for Nature Cambodia WWF Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #21 St. 322
53 Wpathnakpheap Organization វឌ្ឍនៈភាព WP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #BB06 St. 101
54 Yeongg Wang House of Christianity in Cambodia YHCC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House 2AE0
55 Yeyytraining Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #92C
56 Young Generation Supporting Institute វិទ្យាស្ថានទ្រទ្រង់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ YGSI វ.ទ.ក.ជ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageជំទាវ
57 Young Life ជីវិតយុវជនកម្ពុជា YL Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #17 St. 420
58 Young People for Development in Cambodia យុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា YPDC N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 692 Village Russey
59 Your Community សហគមន៍របស់អ្នក YC ស.គ Battambang Not Selected Not Selected Villageកាប់គោថ្មី
60 Youth Comity for Unity and Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
61 Youth Committee and Unity for Development YCUD Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #135, St.259
62 Youth Council of Cambodia ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជា YCC កយក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #44CE0 St. 320
63 Youth Education for Development and Peace អង្គការអប់រំយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព YEDP អយអស Phnom Penh Dangkao Dangkao #18E0, Mal village
64 Youth Employment Service NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
65 Youth Empowerment for Success យុវជនដើម្បីភាពជោគជ័យ YES Battambang Battambang Rotanak House 24៩ Village សូភី2
66 Youth for Peace យុវសន្តិភាព YFP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #4-6ជី St. 513
67 Youth for Peace and Development យុវជនសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ YPD យ.ស.អ Kampong Cham Tboung Khmum Tonle Bet Village យាយស
68 Youth Hope Association ក្តីសង្ឃឹមយុវជន YHA ស.ក.យ Prey Veng Preah Sdach Angkor Reach Village ព្រៃមាស
69 Youth Master Advanced School ជំនាញយុវជនឈានមុខ ស.ជ.យ.ឈ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 265
70 Youth Resource Development Program កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #93 St. 590
71 Youth Star Cambodia យុវតារាកម្ពុជា YSC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir st 298
72 Youth Training Foundation មូលនិធិបណ្តុះបណ្តាលយុវវ័យ YHF Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang House 6 st 514
73 Youth With A Mission យុវជនបំពេញបេសកម្ម YWAM N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #2០ St. 6០០
74 Youth with Disabilities Foundation for Education and Employment មូលនិធិជនពិការសំរាប់ការអប់រំនិងការងារ YODIFEE ម.យ.អ.ក Kandal Ta Khmau Kampong Samnanh Village ព្រែកវាំង
75 Yuthakun Boran Khmer Association Leak Ray Yong labokator សមាគមន៍កីឡាយុទ្ធគុនបុរាណខ្មែរ លក្ខ័រ៉ៃយ៉ុងល្បុក្កតោ ស.ក.គ Phnom Penh Dangkao Cheung Aek បុរីកម្មកររោងចក្រកែវ Village
76 Yutkromkhorn Association សមាគមន៍យុទ្ធក្រមខន YKA ស.យ.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #32B St. 324
77 ZOA Refugee Care ZOA Oddar Meanchey Not Selected Not Selected អន្លង់វែង